dormakaba Česko 7 minut

Bezpečnost cylindrické vložky je třeba posuzovat ze dvou hledisek, a to z hlediska bezpečnosti proti mechanickému napadení a z hlediska možnosti vzniku neoprávněné kopie klíče.

Dvojjedinost bezpečnosti cylindrické vložky

Bezpečnost vložky

V rámci celé řady dalších aspektů, jako je např. životnost, odolnost vůči korozi a extrémním teplotám, kombinační možnosti apod., řeší bezpečnost cylindrické vložky proti napadení evropská norma EN 1303, která má na základě mezinárodních dohod status české národní normy (ČSN). Tato norma řeší charakteristiky vlastní cylindrické vložky, resp. originálního klíče, a vychází z ní v zásadě všechny členské státy EU. Nicméně vzhledem k místním specifikům jsou v jednotlivých státech na základě náležitostí úřadů a investorů produktové systémy posuzovány i na základě národních norem (např. v Německu DIN nebo v Rakousku ÖNORM) nebo mohou být vyžadovány zkoušky místních renomovaných zkušeben (např. VdS).

Využití národních norem lépe vystihuje naplnění místních zvyklostí a požadavků na produkt a vzhledem k jejich vyšší náročnosti napomůže k potlačení méně kvalitních produktů na trhu. V našich podmínkách je pro účely této „národní normy“ pro hodnocení bezpečnosti cylindrické vložky využívána evropská norma EN 1627 (má podobně jako EN 1303 status české národní normy ČSN), která hodnotí cylindrickou vložku v rámci celého dveřního (případně obdobného) systému. Z výsledků zkoušek podle ČSN EN 1627 vychází také certifikace vložkových systémů Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), která říká, pro jaký typ zabezpečené oblasti lze daný produktový systém použít.

Certifikát NBÚ také deklaruje úspěšné provedení zkoušky na odolnost vložky proti nedestruktivní dynamické metodě napadení. Tuto problematiku neřeší žádná z výše uvedených norem a zkouška je prováděna akreditovanou zkušebnou na základě směrnice NBÚ. Při deklarování bezpečnostní třídy vůči zákazníkovi je však třeba vždy jednoznačně uvést, podle které normy se bezpečnostní třída uvádí. Pro potřeby certifikace NBÚ odpovídají jednotlivé bezpečnostní třídy těmto označením: SS4=2 (RC 3, resp. US2) a SS4=3(RC 4, resp US3).

Jednotlivé normy nelze reprodukovat, je však možno je objednat u Českého normalizačního institutu:
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 221 802 802
www.cesky-normalizacni-institut.trade.cz

Bezpečnost kopie klíče

Dalším hlediskem bezpečnosti vložky (ať již jednotlivé nebo celého uzamykacího systému) je jistota vlastníka, že bude mít pod kontrolou všechny klíče, které danou vložku nebo celý uzamykací systém ovládají, tedy i případné kopie stávajících klíčů. Existuje celá řada smluvně organizačních opatření upravujících šíření polotovarů klíčů a následnou dovýrobu kopií klíčů k jednotlivým vložkám nebo v rámci uzamykacích systémů. Tento typ ochrany se však v poslední době ukázal jako ne zcela účinný, neboť nedokázal zamezit činnosti třetích osob, které legálně mohou rozšiřovat polotovary a vyrábět klíče u nedostatečně chráněných systémů.

Nelze-li chránit kopii klíče organizačně, je třeba ji chránit právní cestou s využitím průmyslově právní ochrany. Průmyslově právní ochrana je však široký pojem a obsahuje několik stupňů ochrany, které lze vztáhnout na oblast klíčařské výroby: Nejvyšším stupněm právní ochrany je patent (zákon č. 527/1990 Sb., vyhláška č. 550/1990 Sb.), který představuje výhradní právo využívat vlastní řešení výrobku (tedy např. polotovaru klíče) a zařízení k provádění způsobu výroby. Patent představuje zákonem zaručené výhradní právo využívat vlastní nové technické řešení a technologický postup při výrobě výrobku (v našem případě polotovaru klíče).

Předpoklad novosti daného technického řešení je přitom hlavní podmínkou pro udělení patentové ochrany. Tato ochrana výhradního využívání vlastního technického řešení tak předpokládá právní jistotu, že např. profilované polotovary klíčů může vyrábět a dodávat na trh pouze vlastník patentu (výrobce), který je skutečně schopen zaručit, že kopie klíčů budou dovyrobeny pouze a výhradně oprávněným vlastníkům vložky nebo uzamykacího systému. Výroba a dodávky profilových polotovarů třetími osobami je nelegální a má trestně právní důsledky. Z Rakouska je znám soudní precedent, kdy klíčová služba neoprávněně dovyrobila klíč do uzamykacího systému, čímž celý uzamykací systém znehodnotila, a byla nucena nahradit vzniklou škodu (tedy cenu celého uzamykacího systému).

Patent může v rámci jemného mechanismu vložky chránit jakýkoliv díl nebo řešení ve vložce. Je třeba dbát na to, že z hlediska bezpečnosti dovýroby klíče musí patentově chráněné řešení pokrývat výhradně profilovou část klíče tak, aby bylo skutečně možno zaručit, že distribuci polotovarů klíčů může zabezpečovat pouze vlastník patentu, případně licencovaná osoba. Vývoj patentu představuje dlouhodobou a náročnou činnost. Vždy se musí jednat o nové řešení, proto také nelze platnost patentu (20 let) na rozdíl od jiných typů ochrany prodlužovat. Patent má i v rámci EU regionální působnost, pouze výrobky regionálně patentově chráněné mohou být označovány jako patentované.

I evropský patent je třeba registrovat v každé jednotlivé zemi. Patentově chráněné řešení je veřejná záležitost a lze jej dohledat na webových stránkách Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví ČR (patentový úřad) www.upv.cz.
Dalším stupněm právní ochrany je užitný vzor (zák. č 478/1992 Sb.), nazývaný též. „malý patent“. Na rozdíl od patentu užitný vzor chrání pouze vlastní výrobek a nikoliv již výrobní postup, u užitného vzoru navíc patentový úřad nezkoumá podmínku novosti řešení. To předpokládá možnost, že užitný vzor může být napaden a pokud se prokáže, že příslušné technické řešení není nové, může to v konečném důsledku vést k výmazu užitného vzoru z rejstříku a tím i ke ztrátě ochrany.

V klíčařském oboru je také velmi často využívána ochrana profilu klíče ochrannou známkou (zák. č 441/2003, vyhl. č 97/2004 Sb.) kombinovaná s organizační smluvní ochranou. Ochranná známka v tomto případě chrání pouze tvar výrobku (v našem případě tvar profilu klíče, nikoliv však jeho technické řešení). To předpokládá možnost tvarových variací chráněného profilu, které mohou ovládat cylindrickou vložku, aniž by došlo k porušení práv vlastníka ochranné známky. V produktovém systému cylindrické vložky a klíče je celá řada komponent, které mohou být chráněny některým z výšeuvedených stupňů ochrany (hlava klíče, stavítka, funkce apod). Jak již bylo řečeno, z hlediska ochrany dovýroby klíče je však třeba, aby se tato ochrana vztahovala výhradně na profilovou část klíče.

U vložkových systémů s nedostatečnou právní ochranou tak existuje reálné riziko, že profilované polotovary klíčů mohou na trh legálně dodávat třetí osoby. Prohlášení o způsobu ochrany daného profilového sytému je třeba vždy doložit dokumentací, případně odkazem na veřejně dostupný registr na webových stránkách patentového úřadu.
Dokumentace obsahuje informace o stupni ochrany, o vlastníkovi, dále podrobný popis technického řešení a další relevantní informace. Z dokumentace vychází mj. i doba trvání ochrany.

Bezpečnostní karta

Bezpečnostní karta je dokladem vlastnictví jednotlivé cylindrické vložky nebo celého uzamykacího systému. Pro konečného uživatele, který se nemusí v dané problematice zcela orientovat, však také představuje průkaz o tom, že zakoupil bezpečný vložkový systém ve všech výšeuvedených ohledech. Měl by proto mít také důvěru v to, že zakoupil opravdu bezpečný produkt jak z hlediska mechanického napadení, tak z hlediska kontroly dovýroby klíče. Doporučuje se tedy dodávat s bezpečnostní kartou pouze produktové systémy, které splňují požadavky na RC 3, resp. 4 dle ČSN EN 1627, a které mají nejvyšší ochranu z hlediska legální dovýroby klíče.

 

Ing. Ivo Buk, dormakaba Česko s.r.o.

logo_dorma

Rádi byste se dozvěděli bližší informace o firmě dormakaba Česko, která článek vytvořila? Můžete si prohlédnout její další články.

Navštivte firemní profil dormakaba Česko nebo web dormakaba.com.

Zaujalo vás téma článku, produkt nebo služba?
Poptejte nezávazně a zcela zdarma firmu dormakaba Česko a ona se vám sama ozve!

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s ostatními!

Názory k článku (jeden komentář)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace