Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.planetaoken.cz (umístěného na webovém rozhraní https://www.planetaoken.cz/, dále jen „webové rozhraní“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost PlanetaOken, s.r.o, Božetěchova 103, 612 00 Brno, IČO: 05887089 DIČ: CZ05887089 Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98740 (dále také jako „Prodávající“ či „PlanetaOken“) a na druhé straně je kupující (dále také jako „Kupující“).

Fakturační údaje prodávajícího jsou v aktuálním znění k nalezení na stránce https://www.planetaoken.cz/o-nas-kontakt/.

Kupujícím se rozumí právnická osoba či fyzická osoba podnikatel, resp. ten kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1. Úvodní ustanovení

1.1

Obchodní podmínky PlantetaOken a vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji služeb prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané služby převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2

Ustanovení Obchodních podmínek PlanetaOken jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě a tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek PlanetaOken. Znění Obchodních podmínek PlanetaOken může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek PlanetaOken, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách neupravených těmito Podmínkami velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle Obchodních podmínek PlantaOken, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3

Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1

Kupující provádí objednávku kreditů prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace s Marketingovým poradcem společnosti Antonín & Lojda s.r.o.. Objednávka musí vždy obsahovat přesný počet objednaných kreditů, které budou následně použity pro budoucí aktivaci konkrétní zvolené služby či funkce. Výše kreditů pro jednotlivé služby a funkce je stanovena vždy aktuálním ceníkem, který je nejpozději zaslán Kupujícímu při vstupní registraci na portál www.plantaoken.cz, nebo na vyžádání na emailu: obchod@planetaoken.cz. Kreditem se rozumí hodnota služby, kdy jeden kredit = 1 Kč bez DPH.

Kupující je dále na vyzvání povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail Prodávajícího.

2.2

Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Závazným potvrzením objednávky ze strany Kupujícího se rozumí plné uhrazení Zálohové faktury na účet Kupujícího o této skutečnosti bude následně emailem Kupující informován zasláním zúčtovacího Daňového dokladu k přijaté zálohové platbě.

2.3

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4

Aktuální stav Kreditů na Kontě Kupujícího vidí Kupující po přihlášení na portál www.planetaoken.cz v sekci Profil Firmy. O nízkém stavu kreditů bude kupující emailem automaticky informován. Je na zvolení Kupujícího jak velkou část kreditů si objedná pro budoucí používání služeb k krátkém horizontu. Kupující má možnost pomocí trvalého příkazu měsíčně automaticky doplňovat výši kreditů o této skutečnosti doplnění kreditů bude informován emailem včetně zaslání daňového dokladu.

2.5

V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího v návaznosti na objednaný termín aktivace služby, bude při nedostatku kreditů služba / služby automaticky deaktivována a to bez náhrady termínu ze strany Prodávajícího.

3. Ceny

Ceny služeb jsou dány v Kreditech, ceníkem platným pro dané konkrétní období a jsou časově omezeny. Přičemž jeden Kredit = 1 Kč bez DPH. Na ceníkovou Kreditovou cenu může být po dohodě s vedením společnosti a to pouze na základě většího objemu služeb udělena individuální sleva. Aktuální ceník je vždy dostupný na vyžádání na emailu obchod@planetaoken.cz nebo po přihlášení a registraci oprávněného uživatele Kupujícího na portál www.planetaoken.cz v sekci Profil Firmy / Služby.

4. Dodací podmínky služeb

Veškeré služby mohou být aktivovány pouze při dostatku Kreditů na kontě Kupujícího. V případě dostatku kreditů může Kupující sám aktivovat jednotlivé služby okamžitě nebo rezervovat s časovým předstihem pro budoucí plánované služby. Aktivace služeb může být učiněna i písemně na základě dohody s Marketingovým poradcem firmy PlanetaOken. Po aktivaci služby se Kupujícímu ihned odečtou patřičné kredity dle platného ceníku a záhlaví tlačítka se změní z šedé barvy na zelenou. U některých služeb, u kterých je nutné doplnění některých informací, proběhne aktivace po doplnění těchto informací Marketingovým poradcem společnosti PlanetaOken. Datum aktivace služby a časové období trvání služby je vždy zobrazeno po aktivaci služby na tlačítku služby.

5. Platební podmínky

Platby za jednotlivé Objednávky kreditů je možné provádět buď bankovním převodem na základě zálohové faktury zaslané na email kupujícího a to po dohodě s Marketingovým poradcem společnosti buďto na výše zmíněné CZK nebo EUR účty prodávajícího. Kdy v případě platby v EUR bude výše platby za kredity přepočítána koeficientem 25 Kč / 1 EUR a připočtena aktuální sazba DPH. Možná je platba i platební kartou a to přímo v platební webové bráně společnosti PlanetaOken.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služeb, které byly dodány řádně a včas.

6.2

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a to na mail: obchod@planetaoken.cz. Odstoupení od smlouvy je účinné do 2 pracovních dnů od oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Kdy veškeré nespotřebované kredity ke dni účinnosti, budou vráceny Kupujícímu na jeho bankovní účet.

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.2

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2018.


V Brně, dne 1.6.2018

— Ing. Jan Antonín, jednatel společnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace